top of page

Reklamačný poriadok


1. Všeobecné ustanovenia


1.1. Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti predávajúceho a kupujúceho vyplývajúce z uzavretého nákupu medzi predávajúcim, ktorým je Crea Design, s.r.o., so sídlom Višňové 813, 01323, IČO: 47063157 DIČ: 2023734708, Neplatiteľ DPH (ďalej len „predávajúci“) a kupujúcim, ktorej predmetom je predaj a kúpa tovaru v sídle spoločnosti Crea Design, s.r.o. vo Višňovom pri Žiline. Kontaktné údaje predávajúceho:


e-mail: info@interierovy-dizajner.sk
telefón: +421 910 369 813
číslo účtu pre bezhotovostné platby: FIO banka, a.s., IBAN: SK5083300000002700926460


Predávajúci a kupujúci sa dohodli, že kupujúci prevedením čiastky k úhrade, uvedenej na zálohovej faktúre vystavenej predávajúcim, na účet predávajúceho potvrdzuje, že súhlasí s tým, že tieto všeobecné obchodné podmienky a ich podmienky a ustanovenia sa budú vzťahovať na všetky nákupy, uzavreté aj v akejkoľvek inej vzorkovej predajni, ktorú prevádzkuje predávajúci, na základe ktorej predávajúci dodá tovar prezentovaný kupujúcemu a na všetky vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim, vzniknuté najmä pri uzatváraní nákupu a reklamácii tovaru.


2. Spôsob uzatvárania nákupu


2.1. Nákup je uzavretý prijatím úhrady čiastky uvedenej na zálohovej faktúre vystavenej predávajúcim na účet predávajúceho, prevedenej kupujúcim (ďalej len úhrada).


2.2. Prijatím úhrady kupujúceho predávajúcim na účte predávajúceho a po overení dostupnosti a termínu dodania tovaru požadovaného kupujúcim, označené ako „potvrdenie úhrady“.


2.3. Zálohová faktúra vystavená predávajúcim na základe ktorej kupujúci uskutoční úhradu na účet predávajúceho obsahuje údaje o názve a špecifikácii tovaru, ktorého predaj je predmetom uzatvorenia nákupu, ďalej údaje o cene tovaru a/alebo iných služieb, názov a údaje o mieste, kde má byť tovar dodaný a údaje o cene, podmienkach, prípadne o spôsobe a termíne prepravy tovaru na dohodnuté miesto doručenia tovaru pre kupujúceho, prípadne iné údaje.


3. Práva a povinnosti predávajúceho


3.1. Predávajúci je povinný:


a) dodať na základe zálohovej faktúry uhradenej kupujúcim, kupujúcemu tovar v dohodnutom množstve, kvalite a termíne.
b) zabezpečiť, aby dodaný tovar spĺňal platné právne predpisy Slovenskej Republiky (SR),
c) odovzdať kupujúcemu najneskôr spolu s tovarom v písomnej podobe všetky doklady potrebné na prevzatie a riadne užívanie tovaru a ďalšie doklady predpísané platnými právnymi predpismi (návody na použitie v slovenskom jazyku ak je nutné, dodací list, daňový doklad).


4. Práva a povinnosti kupujúceho


4.1. Kupujúci je povinný:


a) prevziať zakúpený alebo objednaný tovar,
b) nepoškodzovať dobré obchodné meno predávajúceho,
c) potvrdiť v dodacom liste prevzatie tovaru svojím podpisom alebo podpisom ním poverenej osoby.


4.2. Kupujúci má právo na dodanie tovaru v množstve, kvalite, termíne a mieste dohodnutom predávajúcim a kupujúcim po akceptovaní úhrady zálohovej faktúry.


4.3. Kvalita a vyhotovenie tovaru je kupujúcemu známe z obhliadky vzoriek, ktoré predávajúci poskytol k obhliadke kupujúcemu v sídle predávajúceho a rovnakú kvalitu a úroveň vyhotovenia dodrží predávajúci aj pri dodaní kupujúcemu.


4.4. Kupujúci je povinný odsúhlasiť všetky údaje a náležitosti Zmluvy o dielo a jej príloh, zálohovej faktúry, faktúry a dodacieho listu a upozorniť na možné pochybenia alebo nepresnosti.


4.5. V prípade, že kupujúci obdrží od predávajúceho originál Zmluvy o dielo vrátane zálohovej faktúry a nevráti jeden predávajúcim podpísaný exemplár predávajúcemu späť, ale uhradí dohodnutú zálohovú platbu predávajúcemu, považuje sa dotknutá Zmluva o dielo za uzavretú.


5. Dodacie podmienky


5.1. Tovar je predávaný podľa vystavených vzorov, katalógov, typových listov a vzorkovníkov predávajúceho umiestnených v sídle predávajúceho, alebo na webovej stráne prezentujúcej produkty predávajúceho.


5.2. Predávajúci je povinný objednávku v podobe uhradenej zálohovej faktúry kupujúcim kupujúceho splniť a tovar dodať kupujúcemu v lehote dohodnutej s kupujúcim.


5.3. Kupujúci je povinný prevziať tovar v mieste sídla predávajúceho. Pred prevzatím tovaru kupujúci skontroluje množstvo, kvalitu a bezzávadovosť tovaru a potvrdí správnosť svojim podpisom na daňovom doklade. V prípade, ak dôjde k omeškaniu dodania tovaru, ktoré nezavinil predávajúci ale jeho dodávatelia alebo prepravné spoločnosti, ktoré tovar prepravujú, predávajúci je oprávnený jednostranne predĺžiť lehotu na dodanie tovaru, a to aj opakovane, o čom predávajúci vydá kupujúcemu potvrdenie v podobe elektronickej pošty. V prípade, ak kupujúci tovar neprevezme do 7 dní po uplynutí lehoty vzájomne dohodnutej alebo jednostranne predĺženej predávajúcim, je predávajúci oprávnený účtovať kupujúcemu skladné vo výške Euro10,- za každý deň uskladnenia tovaru. Po uplynutí 14 dní odo dňa, keď bol kupujúci povinný tovar prevziať, je predávajúci oprávnený odstúpiť od uzavretia predaja, predať tovar tretej osobe a záloha uhradená kupujúcim sa považuje za nevratnú zmluvnú pokutu.


5.4. Predávajúci je oprávnený vyzvať kupujúceho na prevzatie tovaru pred uplynutím dohodnutej lehoty a to elektronickou poštou, telefonicky alebo písomne.


5.5. Váha, rozmery, farba a ostatné údaje o tovare obsiahnuté v katalógoch, prospektoch a iných písomnostiach predávajúceho umiestnenými na webovej lokalite sú nezáväznými údajmi.


5.6. Miestom dodania tovaru je sídlo predávajúceho, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak.


5.7. V prípade, že predávajúci dopraví tovar kupujúcemu na miesto určené kupujúcim, kupujúci je povinný prevziať tovar osobne alebo zabezpečiť, aby tovar prevzala osoba, ktorú splnomocní pre prípad svoje neprítomnosti na prevzatie tovaru uvedeného v zálohovej faktúre a podpísať dodací list, ktorý potvrdzuje prevzatie tovaru kupujúcim. Tretia osoba splnomocnená na prevzatie tovaru uvedená v splnomocnení je povinná predložiť predávajúcemu originál splnomocnenia. Ak bude potrebné dodávku tovaru opakovať z dôvodu neprítomnosti kupujúceho na mieste určenom v kúpnej zmluve, všetky náklady s tým vzniknuté hradí kupujúci, a to najmä opakované dodanie tovaru na miesto určenia v zálohovej faktúre a skladné vo výške uvedenej v bode 5.3. týchto všeobecných obchodných podmienok. Tovar sa považuje za dodaný okamihom doručenia tovaru na adresu uvedenú v zálohovej faktúre a prevzatý okamihom fyzického prevzatia tovaru kupujúcim, resp. jeho oprávneným zástupcom alebo odmietnutím prevzatia tovaru, ktoré dopravca vyznačí v záručnom liste.


5.8. Kupujúci je povinný skontrolovať zásielku, teda tovar ako aj jeho obal ihneď po doručení. V prípade, že kupujúci zistí, že tovar alebo obal tovaru je mechanicky poškodený, je povinný túto skutočnosť oznámiť dopravcovi a za jeho prítomnosti skontrolovať stav tovaru. V prípade zistenia poškodenia tovaru je povinný kupujúci vyhotoviť záznam o rozsahu a povahe poškodenia tovaru, ktorého správnosť potvrdí dopravca. Na základe takto vyhotoveného záznamu doručeného predávajúcemu môže následne predávajúci poskytnúť odstránenie vady tovaru, zľavu na tovar alebo v prípade neodstrániteľných vád tovaru dodať kupujúcemu nový tovar.


6. Kúpna cena


6.1. Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu tovaru dohodnutú v zálohovej faktúre, faktúre alebo medzi oboma stranami uzatvorenej zmluve, ktorú kupujúci potvrdil uhradením zálohy, (ďalej len „kúpna cena“) formou bezhotovostnej platby na účet určený v zálohovej faktúre alebo faktúre.


6.2. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu kúpnej ceny v prípade zmeny právnych predpisov, zmeny kurzu Euro alebo inej cudzej meny v ktorej kupuje predávajúci tovar a zmeny cien od výrobcov alebo dopravcov tovaru.


6.3. V prípade, ak kupujúci zaplatí predávajúcemu kúpnu cenu bezhotovostným prevodom, za deň platby sa považuje deň, kedy bola celá kúpna cena pripísaná na účet predávajúceho.


6.4. Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu celú kúpnu cenu za dohodnutý tovar najneskôr v deň dodania tovaru.


6.5. V prípade, ak kupujúci zaplatí predávajúcemu kúpnu cenu za tovar dohodnutý v zálohovej faktúre, faktúre alebo zmluve, kupujúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy a požadovať vrátenie kúpnej ceny len v súlade s platnými právnymi predpismi SR.


6.6. Náklady spojené s montážou a vynáškou nie sú zahrnuté v kúpnej cene tovaru a predávajúci tieto služby nie je povinný kupujúcemu poskytnúť, ak v kúpnej zmluve alebo v objednávke nie je dohodnuté/uvedené inak.


7. Nadobudnutie vlastníctva a prechod nebezpečenstva škody na tovare


7.1. Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k tovaru až úplným zaplatením celej kúpnej ceny za tovar.


7.2. Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho v čase, keď prevezme tovar od predávajúceho, alebo keď tak neurobí včas, tak v čase, keď mu predávajúci umožní nakladať s tovarom a kupujúci tovar neprevezme.


8. Reklamačný poriadok (zodpovednosť za vady, záruka, reklamácie)


8.1. Predávajúci zodpovedá za vady tovaru a kupujúci je povinný reklamáciu bezodkladne uplatniť u predávajúceho podľa platného reklamačného poriadku.


8.2.Na vybavovanie reklamácií sa vzťahuje platný reklamačný poriadok. Kupujúci uhradením čiastky uvedenej v zálohovej faktúre, faktúre alebo v zmluve na účet predávajúceho potvrdzuje, že bol riadne informovaný o podmienkach a spôsobe reklamácie tovaru vrátane údajov o tom, kde možno reklamáciu uplatniť, a o vykonávaní záručných opráv v súlade s ust. § 18 ods. 1 zákona č. 250/2007 Z . z. o ochrane  spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon“).


8.3. Reklamačný poriadok sa vzťahuje na tovar zakúpený kupujúcim od predávajúceho v sídle predávajúceho.


8.4. Reklamačný poriadok v tejto podobe je platný pre všetky obchodné prípady, pokiaľ nie sú zmluvne dojednané iné záručné podmienky.


8.5. Kupujúci má právo uplatniť si u predávajúceho záruku len na tovar, ktorý vykazuje vady, ktoré zavinil výrobca, dodávateľ alebo predávajúci, vzťahuje sa naň záruka a bol zakúpený u predávajúceho.


8.6. Kupujúci je povinný bezodkladne vykonať prehliadku tovaru pri prevzatí tovaru. Pokiaľ tak neučiní, môže uplatniť nároky z vád zistených pri neskoršej prehliadke, len keď preukáže, že tieto vady mal tovar už čase prevzatia tovaru.


8.7. Počas záručnej doby má zákazník právo na bezplatné odstránenie vady po predložení tovaru vrátane príslušenstva, dokumentácie a návodu oprávnenému zástupcovi predávajúceho spolu so záručným listom alebo dokladom o zaplatení – daňovým dokladom.


8.8. Ak tovar vykazuje vady, zákazník má právo uplatniť reklamáciu v sídle predávajúceho v súlade s ust. § 18 ods. 2 Zákona tak, že vyplní spolu s predávajúcim vyplnia formulár na uplatnenie reklamácie. Podobu formulára určí predávajúci. Kupujúci je povinný vo formulári presne pomenovať druh a rozsah vád tovaru. Reklamačné konanie začína dňom doručenia vyplneného formulára na uplatnenie reklamácie a reklamovaného tovaru predávajúcemu. Reklamačné konanie, ktorého predmetom je uplatnenie zodpovednosti predávajúceho z vád tovaru, ktorý je pevne zabudovaný a nedá sa objektívne doručiť predávajúcemu, sa začína dňom doručenia vyplneného formulára na uplatnenie reklamácie a vykonaním obhliadky reklamovaného tovaru treťou osobou, určenou predávajúcim, ktorá o obhliadke vydá kupujúcemu písomné potvrdenie. Začiatok reklamačného konania je zároveň dňom uplatnenia reklamácie. Reklamovaný tovar je nutné doručiť do sídla predávajúceho, ak sa predávajúci s kupujúcim nedohodnú inak.


8.9. Predávajúci je povinný prijať reklamáciu v ktorejkoľvek prevádzkarni, v ktorej je prijatie reklamácie možné, teda vo svojom sídle v súlade s ust. § 18 ods. 2 Zákona.


8.10. V mieste určenom podľa bodu 8.9. týchto všeobecných obchodných podmienok na prijímanie reklamácií je predávajúci povinný zabezpečiť prítomnosť osoby poverenej vybavovať reklamácie v súlade s ust. § 18 ods. 3 Zákona.


8.11. Kupujúci je povinný reklamovať vady tovaru u predávajúceho bez zbytočného odkladu, inak kupujúcemu zaniká právo voči predávajúcemu na bezplatné odstránenie vady.


8.12. Predávajúci vydá v deň prijatia reklamácie kupujúcemu doklad o prijatí reklamácie tovaru vo vhodnej forme zvolenej predávajúcim, napr. vo forme správy elektronickej pošty (e-mail) alebo v písomnej podobe, v ktorom je povinný presne označiť vady tovaru v súlade s ust. § 18 ods. 5 Zákona.


8.13. Predávajúci vybaví reklamáciu písomným vyjadrením do 30 dní od začiatku reklamačného konania. Písomné vyjadrenie bude založené na vyjadrení dodávateľa, výrobcu tovaru a predávajúceho. V prípade, že predávajúci alebo tretia osoba, ktorá vykonáva servis tovaru rozhodne, že reklamácia nie je oprávnená, predávajúci môže zaslať na žiadosť kupujúceho tovar na odborné posúdenie znalcovi, autorizovanej, notifikovanej alebo akreditovanej osobe. V prípade, že odborné posúdenie bude obsahovať určenie neoprávnenosti reklamácie tovaru kupujúcim, určenie, že za vadu tovaru nezodpovedá predávajúci alebo že tovar nemá vady (ďalej len „neoprávnená reklamácia“), znáša kupujúci všetky náklady predávajúceho, tretej osoby vykonávajúcej servis tovaru a znalca, autorizovanej, notifikovanej alebo akreditovanej osoby na reklamáciu a odborné posúdenie, najmä náklady na prepravu tovaru medzi kupujúcim, predávajúcim, treťou osobou vykonávajúcou servis tovaru a znalcom, autorizovanou, notifikovanou alebo akreditovanou osobou a všetky náklady na vyhotovenie posúdenia reklamácie predávajúcim, treťou osobou vykonávajúcou servis tovaru a znalcom, autorizovanou, notifikovanou alebo akreditovanou osobou (ďalej len „náklady z neoprávnenej reklamácie“), v lehote 30 dní od zaslania zoznamu nákladov z neoprávnenej reklamácie kupujúcemu na účet určený predávajúcim alebo v hotovosti.


8.14. Kupujúci nemá právo uplatniť záruku na vady, o ktorých bol predávajúcim v dobe uzatvárania nákupu upozornený, alebo o ktorých s prihliadnutím k okolnostiam, za ktorých bolo uzatvorenie nákupu, musel vedieť. Za vady tovaru sa nepovažujú prirodzené vlastnosti a charakteristické estetické znaky masívneho dreva /tíku/ akými sú napríklad:

 • prirodzená kresba dreva, vrátane sľukov a farebných prechodov a znakov ručnej výroby, ktorými môžu byť nedokonalé výbrusy a opracovanie produktu,

 • spoje čapované ale aj nečapované a lepené, ktoré sú remeselne spracované podľa charakteru a konštrukcie tovaru,

 • oxidácia dreva – stmavnutie do sivej alebo striebornej farby,

 • ohýbanie, alebo iná zmena tvaru produktu alebo pukliny spôsobené kolísaním vlhkosti v interiéri alebo exteriéri, ktoré sú prirodzeným znakom prírodného produktu a nepovažujú sa za vadu - dôvod reklamácie.


8.15. Predávajúci si vyhradzuje právo nahradiť vadný tovar za iný alebo podobný s porovnateľnými technickými parametrami.


8.16. Nárok na uplatnenie záruky u predávajúceho kupujúcim zaniká:


a) nepredložením dokladu o zaplatení – daňového dokladu,
b) neoznámením zjavných vád pri prevzatí tovaru,
c) uplynutím záručnej doby tovaru,
d) mechanickým poškodením tovaru spôsobeným kupujúcim,
e) používaním tovaru v podmienkach, ktoré nezodpovedajú svojou vlhkosťou, chemickými alebo mechanickými vplyvmi prirodzenému prostrediu, ktorými sú aj priestory, kde sú príležitostne používané elektrické zvlhčovače vzduchu, ktoré spôsobujú náhly pokles alebo nárast vlhkosti,
f) neodborným zaobchádzaním, obsluhou, alebo zanedbaním starostlivosti o tovar,
g) poškodením tovaru nadmerným zaťažovaním, alebo používaním v rozpore s podmienkami, ktoré sú v súlade so všeobecnými zásadami, technickými normami alebo bezpečnostnými predpismi platnými v SR,
h) poškodením tovaru neodvrátiteľnými a/alebo nepredvídateľnými udalosťami,
i) poškodením tovaru náhodnou skazou a/alebo náhodným zhoršením,
j) neodborným zásahom, poškodením pri doprave, poškodením vodou, ohňom, statickou či atmosférickou elektrinou alebo iným zásahom vyššej moci,
k) zásahom do tovaru k tomu neoprávnenej osoby.


Kupujúci ďalej berie na vedomie nasledovné:

 • že drevo ako prírodný materiál nemá nemenný farebný odtieň, kresbu alebo štruktúru a je v interiéri a exteriéri vystavené zmenám počasia, vlhkosti a teplôt a pod ich vplyvom vo svojej štruktúre pracuje. Aj napriek tomu, že výrobky z tíkového dreva sú voči zmenám tvaru a štruktúry výrazne odolnejšie v porovnaní s výrobkami z európskeho masívu, môžu sa na aj na nich časom objaviť menšie optické alebo fyzikálne zmeny. Najčastejšie je to mierne ohýbanie alebo praskanie. Na prirodzené zmeny materiálu sa záruka nevzťahuje. Kupujúci je si vedomý, že ideálnym prostredím je také, ktorého percentuálny podiel vlhkosti prostredia je 50-55%,

 • drobné vady materiálu, ktoré sú odborne vyspravené tekutým drevom alebo nahradené skutočným drevom a neovplyvňujú funkčnosť nábytku.

 • vady spôsobené nesprávne vykonanou povrchovou úpravou nábytku voskami alebo mechanickou povrchovou úpravou, vykonané kupujúcim alebo treťou osobou,

 • náš nábytok je vyrábaný prevažne v čiastočne mechanizovanej manufaktúre, ktorej výsledkom je nábytok, ktorý viditeľne javí známky ručnej remeselnej výroby. Dôsledkom unikátneho výrobného procesu je možná odchýlka v rozmeroch +/-3%, nedokonalosti vo výbruse alebo farebné nedokonalosti. Tento druh výroby sa v žiadnom prípade nemôže porovnávať s elektronicky riadenou strojovou výrobou nábytkárskych spoločností,

 • Náš nábytok môže pochádzať aj zo súkromných zdrojov – t.j. starý používaný nábytok, ktorý renovujeme a zhodnocujeme rôznymi úpravami, tak aby vyhovoval estetickým, rozmerovým požiadavkám zákazníka,

 • pri tíkovom nábytku v exteriéri dochádza pôsobením slnečného žiarenia k farebnej nestálosti – vzniku striebornej patiny, ktorá nemá žiadny negatívny vplyv na kvalitu alebo funkčnosť nábytku,

 • rozdiely v jednotlivých kusoch nábytku toho istého druhu (označeného rovnakým názvom alebo rovnakým kódom tovaru) sú možné. Toto je pozitívnym dôsledkom prevažne manufaktúrnym procesom výroby nášho nábytku.


8.17. Predávajúci je povinný vybaviť reklamáciu a ukončiť reklamačné konanie jedným z nasledujúcich spôsobov:


a) odovzdaním opraveného tovaru,
b) výmenou tovaru,
c) vrátením kúpnej ceny tovaru,
d) vyplatením primeranej zľavy z ceny tovaru,
e) písomnou výzvou na prevzatie predávajúcim určeného plnenia,
f) odôvodneným zamietnutím reklamácie tovaru.


8.18. Predávajúci je povinný o vybavení reklamácie kupujúcemu vydať písomný doklad najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.


8.19. Záručná doba je 24 mesiacov odo dňa prevzatia tovaru kupujúcim a podpisú dodacieho listu kupujúcim, pokiaľ nie je pre konkrétne prípady stanovená záručná doba iná, a plynie odo dňa prevzatia tovaru a potvrdenia potrebných dokumentov súvisiacich s tovarom oprávnenou osobou.


8.20. Záručná doba sa predlžuje o dobu, po ktorú kupujúci nemohol používať tovar z dôvodu záručnej opravy tovaru.


8.21. V prípade výmeny tovaru za nový dostane kupujúci doklad, na ktorom bude uvedený vymenený tovar. Prípadné ďalšie reklamácie sa uplatňujú na základe pôvodného dodacieho listu a tohto reklamačného dokladu. V prípade výmeny tovaru za nový začne bežať záručná doba znovu od prevzatia nového tovaru, ale iba na nový tovar. Kupujúci berie na vedomie, že všetok tovar, predávaný predávajúcim je originálnym a unikátnym kusom a teda je nemožné nahradiť jeden druh tovaru presnou kópiou a teda iným identicky rovnakým kusom.


8.22. Všetky právom uplatnené záručné opravy sú bezplatné.


8.23. Za neoprávnenú reklamáciu tovaru je kupujúci povinný zaplatiť predávajúcemu poplatok vo výške Є10,- za 1 hodinu práce predávajúceho.


8.24. Pokiaľ ide o odstrániteľnú vadu, bude reklamácia vybavená nasledujúcim spôsobom:


a) predávajúci zabezpečí odstránenie vady, alebo
b) predávajúci vadný tovar vymení.


Určenie spôsobu vybavenia reklamácie závisí na rozhodnutí predávajúceho a kupujúci sa nemôže určenia vybavenia svojej reklamácie domáhať.


8.25. Pokiaľ sa jedná o vadu, ktorú nemožno odstrániť, alebo o jednu viac krát opakovanú odstrániteľnú vadu, alebo o väčší počet rôznych odstrániteľných vád, ktoré bránia tomu, aby mohol byť tovar riadne užívaný ako bez vady, predávajúci vybaví reklamáciu:


a) výmenou tovaru za tovar iný, funkčný, rovnakých alebo lepších technických parametrov, alebo
b) v prípade, že nemôže predávajúci vykonať výmenu tovaru za iný, vybaví reklamáciu vystavením dobropisu na vadný tovar.


8.26. Vybavenie reklamácie sa vzťahuje len na vady uvedené vo formulári na uplatnenie reklamácie.


8.27. Pre účely reklamácie sa za viac krát opakovanú odstrániteľnú vadu považuje výskyt jednej odstrániteľnej vady viac ako tri krát.


8.28. Pre účely reklamácie sa za väčší počet rôznych odstrániteľných vád považuje výskyt viac ako troch rôznych odstrániteľných vád súčasne.


8.29. Pre účely reklamácie doba, ktorá je považovaná za dobu, počas ktorej nemôže kupujúci riadne užívať tovar, je doba, počas ktorej po uzavretí kúpnej zmluvy nemôže kupujúci pre vady tovaru užívať tovar spolu viac ako 180 dní.


8.30. Oprávnenie kupujúceho na uplatnenie reklamácie vady tovaru je po tom, ako využil svoje právo a požiadal predávajúceho o odstránenie vady tovaru podľa bodu 8.8. týchto všeobecných obchodným podmienok uplatnené a bez ohľadu na výsledok reklamácie už opätovne nie je oprávnený pre tú istú vadu uplatňovať reklamáciu opakovane.


9. Osobné údaje a ich ochrana


9.1. Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci v prípade, že je fyzickou osobou, je povinný oznámiť predávajúcemu svoje meno a priezvisko, adresu trvalého bydliska vrátane PSČ, rodné číslo, číslo telefónu a adresu elektronickej pošty (e-mail).


9.2. Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci v prípade, že je právnickou osobou je povinný oznámiť predávajúcemu svoje obchodné meno, adresu sídla vrátane PSČ, IČO, číslo telefónu a adresu elektronickej pošty (e-mail).


9.3. Kupujúci vyhlasuje, že súhlasí v zmysle ust. § 7 ods. 1 zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, aby predávajúci spracoval a uschovával jeho osobné údaje, najmä tie, ktoré sú uvedené vyššie a/alebo tie, ktoré sú potrebné pri činnosti predávajúceho a spracovával ich vo všetkých svojich informačných systémoch. Predávajúci sa zaväzuje, že bude s osobnými údajmi kupujúceho zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými právnymi predpismi SR. Kupujúci udeľuje predávajúcemu tento súhlas na dobu neurčitú. Súhlas so spracovaním osobných údajov môže kupujúci odvolať kedykoľvek písomnou formou. Súhlas zanikne v lehote 1 mesiaca od doručenia odvolania súhlasu kupujúcim predávajúcemu.


9.4. Kupujúci odoslaním objednávky vyjadruje svoj súhlas s tým, aby mu predávajúci zasielal správy o činnosti, ponukách a akciách predávajúceho bez predchádzajúcej žiadosti kupujúceho na zaslanie takýchto správ. Súhlas so zasielaním takýchto správ môže kupujúci odvolať kedykoľvek písomnou formou. Súhlas zanikne v lehote 1 mesiaca od doručenia odvolania súhlasu kupujúcim predávajúcemu.


10. Odstúpenie od uzavretia nákupu


10.1. Predávajúci je oprávnený odstúpiť od uzavretia nákupu v prípade, ak výrobca, dovozca alebo dodávateľ tovaru dohodnutého v kúpnej zmluve prerušil výrobu alebo vykonal tak závažné zmeny, ktoré znemožnili realizáciu splnenia povinností predávajúceho vyplývajúcich z uzavretia nákupu alebo z dôvodov vyššej moci. Predávajúci je povinný o tejto skutočnosti okamžite informovať kupujúceho a vrátiť mu už uhradenú čiastku uvedenú v zálohovej faktúre.


10.2. Kupujúci je oprávnený odstúpiť od uzavretia nákupu v lehote 15. pracovných dní od prevzatia tovaru podľa odseku 5 (Dodacie podmienky) týchto všeobecných obchodných podmienok bez udania dôvodu v súlade s ust. § 12 ods. 1 zákona č. 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o ochrane spotrebiteľa“). Táto lehota sa vzťahuje na štandartne ponúkaný tovar ale nie na tovar, ktorý bol dodaný na mieru, na základe zmluvy o dielo.


10.3. Kupujúci uhradením čiastky faktúry predávajúcemu potvrdzuje, že predávajúci včas a riadne splnil svoje informačné povinnosti podľa ust. § 10 Zákona o ochrane spotrebiteľa.


10.4. Odstúpenie od uzavretia nákupu musí kupujúci urobiť písomnou formou odoslanou elektronicky, poštou alebo osobne doručenou v sídle predávajúceho.


10.5. Odstúpenie od kúpnej zmluvy podľa prechádzajúceho bodu týchto všeobecných obchodných podmienok musí obsahovať identifikáciu kupujúceho (meno a priezvisko), platné kontaktné údaje (telefón, e-mail), číslo a dátum zálohovej faktúry, presnú špecifikáciu tovaru, spôsob, akým má predávajúci vrátiť už prijaté finančné plnenie, a to najmä číslo účtu a/alebo poštovú adresu. Zároveň s odstúpením od uzavretia nákupu je povinný doručiť predávajúcemu tovar spolu s príslušenstvom, a to vrátane dokumentácie, návodu, záručného listu, dokladu o zaplatením, a podobne, v originálnom obale vo forme poistenej zásielky.


10.6. V prípade, že kupujúci odstúpi od uzavretia nákupu a doručí predávajúcemu tovar, ktorý nie je použitý, nachádza sa v originálne zapečatenom pôvodnom obale a nie je poškodený alebo neúplný, vráti predávajúci kupujúcemu už zaplatenú kúpnu cenu za tovar uvedenú vo faktúre alebo jej časť, v lehote 15 pracovných dní odo dňa doručenia odstúpenia od uzavretia nákupu a dňa doručenia tovaru predávajúcemu, podľa toho, ktorý nastane neskôr, a to bezhotovostným prevodom na účet kupujúceho určený kupujúcim.


10.7. V prípade, že kupujúci odstúpi od zmluvy a doručí predávajúcemu tovar, ktorý je použitý a nie je poškodený alebo neúplný, vráti predávajúci kupujúcemu už zaplatenú kúpnu cenu za tovar uvedenú vo faktúre alebo jej časť zníženú v súlade s ust. § 457 Občianskeho zákonníka o hodnotou jeho opotrebenia vo výške 1% z celkovej ceny tovaru za každý deň používania tovaru a o hodnotu uvedenia tovaru do pôvodného stavu, v lehote 15 pracovných dní odo dňa doručenia odstúpenia od uzavretia nákúpu a dňa doručenia tovaru predávajúcemu, podľa toho, ktorý nastane neskôr, a to bezhotovostným prevodom na účet kupujúceho určený kupujúcim.


10.8. V prípade, že kupujúci odstúpi od zmluvy a doručí predávajúcemu tovar, ktorý je použitý a je poškodený alebo neúplný, vráti predávajúci kupujúcemu už zaplatenú kúpnu cenu za tovar uvedenú vo faktúre alebo jej časť zníženú v súlade s ust. § 457 Občianskeho zákonníka o hodnotou jeho opotrebenia vo výške 1% z celkovej ceny tovaru za každý deň používania tovaru a o hodnotu opravy a uvedenia tovaru do pôvodného stavu, v lehote 15 pracovných dní odo dňa doručenia odstúpenia od uzavretia nákupu a dňa doručenia tovaru predávajúcemu, podľa toho, ktorý nastane neskôr, a to bezhotovostným prevodom na účet kupujúceho určený kupujúcim.


10.9. V prípade, že kupujúci nesplní niektorú povinnosť uvedenú v bode 10.4. a 10.5. týchto všeobecných obchodných podmienok, odstúpenie od uzavretia nákupu nie je platné a účinné a predávajúci nie je povinný vrátiť kupujúcemu kúpnu cenu a zároveň má nárok na úhradu nákladov, spojených s odoslaním tovaru naspäť kupujúcemu.


11. Záverečné ustanovenia


11.1. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto všeobecných obchodných podmienok. Povinnosť písomného oznámenia zmeny v týchto všeobecných obchodných podmienkach je splnená umiestnením v sídle predávajúceho.


11.2. V prípade pochybností sa zmluvné strany dohodli, že za dobu používania sa považuje doba od doručenia tovaru kupujúcemu podľa bodu 5.7. týchto všeobecných obchodných podmienok do dňa doručenia tovaru predávajúcemu podľa bodu 10.5. týchto všeobecných obchodných podmienok.


11.4. Predávajúci s kupujúcim sa dohodli, že komunikácia medzi nimi bude uskutočňovaná vo forme správ elektronickej pošty (e-mail) alebo poštovým stykom.


11.5. Na vzťahy neupravené týmito všeobecnými obchodnými podmienkami sa vzťahujú príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka, Zákona, zákona č. 22/2004 Z.z. o doplnení zákona č. 128/2002 Z.z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov a Zákona o ochrane spotrebiteľa.


11.6. Tieto všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť voči kupujúcemu uhradením čiastky zálohovej faktúry predávajúcemu.


11.7. Kupujúci uhradením čiastky zálohovej faktúry alebo faktúry potvrdzuje, že si tieto všeobecné obchodné podmienky prečítal a v celom rozsahu s nimi súhlasí.


WWW.DREVENYSTOL.SK
mobil: 0910 369 813
Crea Design, s.r.o, Višňové 813, 013 23

bottom of page